Filter zoekresultaat

Evika ontvetter

Vanaf:  13,50

Professionele ontvetter, dus een beter eindresultaat.

 • Voor intensieve reiniging van opgebouwd vuil en vet.
 • Ecobewust.
 • Voor intensieve reiniging van opgebouwd vuil en vet.
 • Hoog geconcentreerd.
 • Zuinig in gebruik door ingebouwde doseermogelijkheid in de fles.

 

Beschrijving

Evika ontvetter is een ecobewuste en bijzonder effectieve intensiefreiniger. Evika ontvetter is een professionele intensiefreiniger met een breed toepassingsgebied. Deze ontvetter is geschikt voor het effectief verwijderen van opgebouwd vuil en vet. Evika ontvetter is een intensiefreiniger die snel en simpel werkt. Schoonmaken met dit middel heeft menig probleem opgelost.

Waar is de Evika ontvetter geschikt voor:

Schoonmaken badkamertegels;

Vaak zien douchetegels er dof uit. Er wordt dan gedacht dat dit door kalkaanslag komt. Kalk is slechts ten dele de veroorzaker van doffe tegels. Tijdens het douchen zetten huidvetten, kalkzeep, shampoo en zeepresten zich af op de badkamertegels. Dit soort vervuiling dient verwijderd te worden met een ontvetter. In de video op het youtube kanaal van Schoonmaakgoeroe is te zien hoe de Evika ontvetter effectief toegepast kan worden.

Schoonmaken vieze voegen;

Vieze voegen zijn een ergernis in je badkamer. Ook vieze voegen in je vloer zijn een behoorlijke verstoring voor de uitstraling. Voor het schoonmaken van vieze voegen heb je een krachtige ontvetter nodig. De Evika ontvetter (intensiefreiniger) is bijzonder effectief bij het reinigen van vieze voegen. Ook schimmel tussen de voegen verwijdert deze alkalische reiniger met gemak.

In de keuken voor het schoonmaken van kookplaten, het schoonmaken van de oven en het schoonmaken van de afzuigkap

In de keuken heb je te maken met vettige vervuiling. Met name op de afzuigkap en in de oven kan deze vetopbouw behoorlijk hardnekkig zijn. Maak een oplossing van de Evika ontvetter (intensiefreiniger) en je komt er achter dat je met groot gemak je oven, afzuigkap en kookplaat kunt reinigen en schoon houden.

Waar is de Evika ontvetter nog meer geschikt voor?

Het reinigen van serres, sterk vervuilde vloeren, wasbakken, grafstenen, verwijderen aanslag uit gootstenen, enz enz.

 

Extra informatie

Besteleenheid

VIB

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Ontvetter Eco Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie – Nederland RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Productbeschrijving Aanbevolen gebruik : Ontvetter Eco : Reinigingsproducten : Professioneel gebruik 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke aanbevolen worden in Rubriek 1.1. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Evika Barneveldsestraat 13 3927 CA Renswoude Tel: 0318-827735 Website: http://www.schoonmaakgoeroe.nl e-mail adres van de : info@schoonmaakgoeroe.nl verantwoordelijke voor dit VIB 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) Telefoonnummer : +31 (0)30 274 88 88 (Uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners bij acute vergiftigingen) 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving : Mengsel Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Eye Irrit. 2, H319 Ingrediënten met onbekende toxiciteit Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit : Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende toxiciteit: 1% : Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1% Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Zie Rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen Signaalwoord Gevarenaanduidingen Voorzorgsmaatregelen Preventie : : Waarschuwing : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. : Draag oog- of gelaatsbescherming. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 1/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Reactie : Opslag : Verwijdering : Gevaarlijke bestanddelen : Aanvullende : etiketonderdelen Speciale verpakkingseisen Recipiënten die van een : kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien Voelbare : gevaarsaanduiding 2.3 Andere gevaren Overige gevaren die niet : leiden tot classificatie 3.2 Mengsels : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Geen bekend. Mengsel RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Product- / ingrediëntennaam Identificatiemogelijkheden w/w % Classificatie Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Type tridecylalcohol, geëthoxyleerde 2-butoxyethanol Isotridecanol, geëthoxyleerd CAS-nummer: 24938-91-8 REACH #: 01-2119475108-36 EG: 203-905-0 CAS-nummer: 111-76-2 Index: 603-014-00-0 REACH #: 01-2119976362-32 EG: 500-241-6 CAS-nummer: 69011-36-5 ≤10 ≤10 ≤3 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. [1] [1] [2] [1] Er zijn geen (additionele) ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. Type [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [5] Een even zorgwekkende stof Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 2/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Ontvetter Eco RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen Oogcontact Inademing Huidcontact Inslikken : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts. : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur. : Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. : Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur. : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op- mondbeademing toepast. Bescherming van eerste- hulpverleners 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Oogcontact Inademing Huidcontact Inslikken : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling Oogcontact Inademing Huidcontact Inslikken : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn of irritatie tranenvloed roodheid : Geen specifieke gegevens. : Geen specifieke gegevens. : Geen specifieke gegevens. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor arts : Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 3/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Ontvetter Eco RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Risico's van de stof of het : mengsel Gevaarlijke : verbrandingsproducten 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale : voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Voor de hulpdiensten : : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten". Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). 6.2 : Milieuvoorzorgsmaatregelen 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gering morsen : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 4/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Uitgebreid morsen 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. RUBRIEK 7: Hantering en opslag De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s). 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende maatregelen Advies inzake algemene arbeidshygiëne : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van damp of nevel. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. 7.3 Specifiek eindgebruik Aanbevelingen Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Professioneel gebruik : Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke aanbevolen worden in Rubriek 1.1. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu. 8.1 Controleparameters Beroepsmatige blootstellingslimieten Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 5/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Product- /ingrediëntennaam Grenswaarden voor blootstelling Nederland 2-butoxyethanol MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2014). Opgenomen via de huid. Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 100 mg/m3 8 uren. Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 246 mg/m3 15 minuten. Aanbevolen monitoring procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer – Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer – Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer – Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist. DNEL's/DMEL's Product- /ingrediëntennaam 2-butoxyethanol Type DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL Blootstelling Kortetermijn Inademing Kortetermijn Inademing Kortetermijn Dermaal Langetermijn Dermaal Langetermijn Inademing Kortetermijn Inademing Kortetermijn Inademing Langetermijn Inademing Langetermijn Dermaal Kortetermijn Dermaal Langetermijn Oraal Kortetermijn Oraal Langetermijn Inademing Kortetermijn Inademing Waarde 246 mg/m3 633 mg/m3 89 mg/kg 75 mg/kg bw/dag 98 mg/m3 231 mg/m3 426 mg/m3 49 mg/m3 38 mg/kg bw/dag 44.5 mg/ kg bw/dag 3.2 mg/kg bw/dag 13.4 mg/ kg bw/dag 98 mg/m3 633 mg/m3 Populatie Werknemers Werknemers Werknemers Werknemers Werknemers Verbruikers Verbruikers Verbruikers Verbruikers Verbruikers Verbruikers Verbruikers Werknemers Verbruikers Effecten Lokaal Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch Lokaal Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch Systemisch PNEC's Product- /ingrediëntennaam 2-butoxyethanol Detail compartiment Zoetwatersediment Bodem Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeewatersediment Zoetwater Waarde 8.14 mg/kg 2.8 mg/kg 463 mg/l 3.46 mg/kg 8.8 mg/l Detailmethode – – – – – Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 6/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan maatregelen luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden. Individuele beschermingsmaatregelen Ontvetter Eco RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Hygiënische maatregelen Bescherming van de ogen/ het gezicht Bescherming van de huid Bescherming van de handen Lichaamsbescherming Overige huidbescherming Bescherming van de ademhalingswegen Beheersing van milieublootstelling : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril Aanbevolen: veiligheidsbril : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. > 8 uur (doorbraaktijd): nitrilrubber >0.35 mm dikte : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product. : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen. : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Fysische toestand Kleur Geur pH, ca. Smelt-/vriespunt : Vloeistof. : Helder. Geel. : Karakteristiek. : 11.2 : 0°C Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 7/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen Beginkookpunt en kooktraject Vlampunt Verdampingssnelheid Ontvlambaarheid (vast, gas) Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden Dampspanning Dampdichtheid Relatieve dichtheid, ca. Oplosbaarheid Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water Zelfontbrandingstemperatuur Ontledingstemperatuur Viscositeit Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen : >100°C : Niet van toepassing. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : 1.02 : Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. 9.2 Overige informatie VOS inhoud 10.1 Reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 10.4 Te vermijden omstandigheden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : : : : : : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Het product is stabiel. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Bepaling Zonder volume uitsluiting Product zoals geleverd 61.2 g/l 6 % (gewicht/gewicht) RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 8/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar. Schattingen van acute toxiciteit Irritatie/corrosie Ontvetter Eco RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Product- / ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling tridecylalcohol, geëthoxyleerde 2-butoxyethanol Isotridecanol, ethoxylated LD50 Oraal LD50 Oraal LD50 Oraal Rat Rat Rat 200 tot 500 mg/ kg 917 mg/kg 500 tot 2000 mg/ kg – – – Route ATE (schatting van acute toxixiteit)- waarde Niet beschikbaar. Product- / ingrediëntennaam Resultaat Soorten Score Blootstelling Observatie tridecylalcohol, geëthoxyleerde 2-butoxyethanol Isotridecanol, ethoxylated Huid – Licht irriterend Ogen – Gematigd irriterend Ogen – Ernstig irriterend Huid – Licht irriterend Ogen – Ernstig irriterend Konijn Konijn Konijn Konijn Konijn – – – – – 672 uren 2 Grams 24 uren 100 milligrams 100 milligrams 500 milligrams – – – – – – Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar. Overgevoeligheid veroorzakend Conclusie/Samenvatting Mutageniciteit Conclusie/Samenvatting Kankerverwekkendheid : Niet beschikbaar. Giftigheid voor de voortplanting Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar. Teratogeniciteit Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar. STOT bij eenmalige blootstelling Niet beschikbaar. STOT bij herhaalde blootstelling : Niet beschikbaar. : Niet beschikbaar. Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar. Gevaar bij inademing Niet beschikbaar. Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Niet beschikbaar. Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Inademing : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 9/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Inslikken : Huidcontact : Oogcontact : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Inademing : Inslikken : Huidcontact : Oogcontact : Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn of irritatie tranenvloed roodheid Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid Niet beschikbaar. Conclusie/Samenvatting Algemeen Kankerverwekkendheid Mutageniciteit Teratogeniciteit Effecten op de ontwikkeling Effecten op de vruchtbaarheid Overige informatie 12.1 Toxiciteit : Niet beschikbaar. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. : Niet beschikbaar. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Product- / ingrediëntennaam Resultaat Soorten Blootstelling tridecylalcohol, geëthoxyleerde 2-butoxyethanol Acuut LC50 0.71 mg/l Zeewater Acuut LC50 7500 μg/l Zoetwater Acuut EC50 >1000 mg/l Zoetwater Acuut LC50 800000 μg/l Zeewater Acuut LC50 1250000 μg/l Zeewater Crustaceeën – Americamysis bahia Vis – Lepomis macrochirus Daphnia – Daphnia magna Crustaceeën – Crangon crangon Vis – Menidia beryllina 48 uren 96 uren 48 uren 48 uren 96 uren : Niet beschikbaar. 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Conclusie/Samenvatting Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar. 12.3 Bioaccumulatie Product- / ingrediëntennaam Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid tridecylalcohol, geëthoxyleerde – – Gemakkelijk Product- / ingrediëntennaam LogPow BCF Potentieel 2-butoxyethanol 0.81 – laag 12.4 Mobiliteit in de bodem Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 10/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Scheidingscoëfficiënt : Niet beschikbaar. aarde/water (KOC) Mobiliteit : Niet beschikbaar. 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Ontvetter Eco RUBRIEK 12: Ecologische informatie PBT : zPzB : 12.6 Andere schadelijke : effecten Niet van toepassing. Niet van toepassing. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s). 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Product Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties. De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen. Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. : Verwijderingsmethoden : Gevaarlijke Afvalstoffen Verpakking Speciale voorzorgsmaatregelen : RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VN-nummer ADR/RID ADN IMDG IATA Niet gereglementeerd. Niet gereglementeerd. Not regulated. Niet gereglementeerd. 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN – – – – 14.3 Transportgevarenklasse (n) – – – – Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 11/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland Ontvetter Eco RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 14.4 Verpakkingsgroep – – – – 14.5 Milieugevaren Nee. Nee. No. No. Extra informatie – – – – 14.6 Bijzondere voorzorgen : Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen voor de gebruiker altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV – Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen Bijlage XIV Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. Zeer zorgwekkende stoffen Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. RUBRIEK 15: Regelgeving Bijlage XVII – Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten Overige EU-regelgeving : Niet van toepassing. Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia BIJLAGE VIIA – Etikettering van gehalten Nationale regelgeving Duitsland Risikoklasse voor water Nederland : 5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. minder dan 5 %: fosfaten, fosfonaten. 2 Aanhangsel 4 Schadelijk voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu. Saneringsinspanning: A Niet van toepassing. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. : Biocidenrichtlijn : Toelatingsnummer : Productspecifieke : informatie Overige informatie : Niet beschikbaar. : Emissiebeleid water (ABM) Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 12/13 validatie Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie- Nederland 15.2 : Nog niet voltooid. Chemischeveiligheidsbeoordeling Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave. Ontvetter Eco RUBRIEK 15: Regelgeving RUBRIEK 16: Overige informatie Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiciteitsschatting CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008] DNEL = De afgeleide dosis zonder effect EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin PNEC = Voorspelde geen effect concentratie RRN = REACH registratie nummer Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS] Classificatie Rechtvaardiging Eye Irrit. 2, H319 Beoordeling door deskundige Referenties Volledige tekst van afgekorte H-zinnen Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] Productcode Gedrukt op Datum van uitgave/ Revisie datum Datum vorige uitgave Versie Kennisgeving aan de lezer : Classification logging number: DetNet/722 : H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. : Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 : A001344 : 2/5/2020 : 8/21/2019 : Geen vorige validatie : 1 ACUTE TOXICITEIT (oraal) – Categorie 4 ACUTE TOXICITEIT (dermaal) – Categorie 4 ACUTE TOXICITEIT (inademing) – Categorie 4 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN – Categorie 3 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE – Categorie 1 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE – Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE – Categorie 2 Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn. Datum van uitgave/Revisie datum : 8/21/2019 Datum vorige uitgave : Geen vorige Versie : 1 13/13 validatie

Kwaliteit

Geschikt voor badkamer

, , ,

Geschikt voor interieur

, , ,

Geschikt voor keuken

, , , ,

In de uitvoering

, ,

New Product Tab

Waarom moet ik bij deze ontvetter handschoenen dragen als ik het gebruik

Een ontvetter verwijdert vet. Op je huid zit ook vet. Dit vet zit daar ter bescherming van je huid. Als je een ontvetter gebruikt zonder handschoenen dan is dat slecht voor je huid. Dit geldt overigens ook voor ontvetters die je bij de supermarkt of bouwmarkt koopt.

Voegen schoonmaken met Dasty, werkt dat?

Wij kregen laatst de vraag: Voegen schoonmaken met Dasty, werkt dat?

Grappig om zo’n vraag binnen te krijgen terwijl je niet de leverancier bent van dit product. Maar om de vraag te beantwoorden; je zou voegen schoon kunnen maken met Dasty. Maar hoe doe je dat dan? Schoonmaken is een vak en laten we bij Schoonmaakgoeroe nou dit vak beheersen. Dasty is een huishoudelijk middel dat enig vuil uit voegen zal verwijderen. De Evika ontvetter zal dit echter beter voor elkaar krijgen. Op ons YouTube kanaal zie je hoe wij voegen in de badkamer schoonmaken.

Op deze blog pagina https://schoonmaakgoeroe.nl/vieze-voegen-vloer-schoonmaken/ lees je hoe je de voegen van je vloer schoonmaakt.

8 beoordelingen voor Evika ontvetter

 1. 5 van 5

  Anita

  Helemaal verliefd op deze ontvetter. Mijn matte tegelvloer bleef maar vettig. Met niets mooi schoon te krijgen. Eerst de vloer aantal weken achter elkaar gedweild met deze ontvetter zodat vuil en alle andere schoonmaakmiddelen verwijderd waren. Daarna pas overgestapt op de vloerreiniger (welke ook super werkt). Fantastisch resultaat. Eerst wel goed naar de instructie filmpjes gekeken. Heerlijk duidelijk. Eindelijk eens iemand die weet wat schoonmaken is.

 2. 5 van 5

  Marjan

  Ontvet goed. Wat met andere schoonmaakmiddelen niet goed lukt wil hier wel mee. En je hebt maar heel weinig nodig om tot een goed resultaat te komen. De filmpjes en uitleg zijn heel duidelijk. Nooit geweten dat je de douchehoek bij een grote beurt eerst moet ontvetten voordat je hem gaat ontkalken.

 3. 5 van 5

  Marianne

  Fantastisch!
  Op een natte spons aangebracht op een zwaar vervuilde vette Belgisch hardstenen vloer. Het resultaat was ongelofelijk!! Vetvrij en tegels weer in nieuwstaat. Geen verkleuring of glans maar een mooie lichtgrijze arduin, zoals hij oorspronkelijk geplaatst was. Wel tegel voor tegel gedaan en elk doekje wat ik erover heen haalde om de sop te verwijderen keer op keer met SCHOON water uitgespoeld.. veel werk… veel waterverbruik maar nu ECHT schoon geworden!

 4. 5 van 5

  Shirley

  Ben heel blij een eco vriendelijk schoonmaakmiddel gevonden te hebben dat het echt goed doet. Het doseersysteem is geweldig, geen geklieder met maatbekertje of op de gok.

 5. 5 van 5

  Michel

  Ik ben zeer tevreden over de ontvetter mijn voegen in de vloer waren grijs geworden en de oorspronkelijke kleur is jasmijn.
  Volgens het etiket gelezen , water gevuld Evika erin volgens dosering, wat ook heel handig is van deze fles de dosering tabel
  En op de knietjes met borstel de voegen schoon geborsteld.
  Ik ben over het resultaat zeer tevreden

  Is een aanrader.

 6. 5 van 5

  Roos

  Werkt goed. Ik heb er zelfs jaren geleden geknoeid voegenwit op de badkamertegels mee weggekregen zonder te hoeven krabben. Geeft een mooi, schoon en glad resultaat.

 7. 5 van 5

  Rommy

  Fantastisch product! Binnen 5 minuten waren de zwarte voegen weer terug in hun oorspronkelijke kleur ! Kan helaas geen foto bijvoegen..

 8. 5 van 5

  annie_dolce (geverifieerde eigenaar)

  Ik heb de ontvetter binnen en de vloer reiniger…
  Ik ben echt een schoonmaak Miep alles moet altijd super schoon zijn bij mijn. En ik dacht dit gaan wij eens proberen. Bij mijn ouders hebben ze een rook hokje. Dat wordt echt elke dag gesopt. niks is zo vervelend als nicotine. Ontvetter gebruik en ik ben echt gelukkig alles is schoon.
  Groetjes Johanna

Een beoordeling toevoegen

Anderen kochten ook...

evika ontvetter
Evika ontvetter
Vanaf:  13,50